PREFERT – Praistorijski fertilitet: dužina dojenja u mezolitu i neolitu Jugositočne Evrope (9500-5500 p. n. e.) / Prehistoric Fertility: length of lactation during Mesolithic and Neolithic of South-Eastern Europe (9500-5500 BC) – je bilateralni projekat između Srbije i Francuske, ko-finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) Francuske. Cilj projekta je uspostavljanje dugoročne saradnje između istraživača sa tri evropska Univerziteta, u Beogradu, Bordou i Eks-Marseju, sa fokusom na istraživanje praistorijskog fertiliteta.

Širenje neolita sa Bliskog istoka ka Evropi praćeno je prvim značajnim povećanjem broja ljudi, kao i društveno-ekonomskim i kulturnim promenama. U ovom kontekstu, proučavanje mezolitsko-neolitske tranzicije na Balkanu veoma je značajno za razumevanje procesa neolitizacije u čitavoj Evropi. Istraživači PREFERT projekta, primenom najsavremenijih bioarheoloških metoda, bave se direktnim analizama ljudskih skeletnih ostatka kako bi testirali biološke uzroke porasta broja ljudi u neolitu. Istraživanja uključuju:

  1. Paleodemografske rekonstrukcije;
  2. Ispitivanja korelacije načina života, ishrane i demografskih oscilacija;
  3. Studiju porođajnih i postporođajnih uslova u mezolitu i neolitu

Lokaliteti u Đerdapu (9500-5500 godina p. n. e.) pružaju dobru priliku da se testiraju biološki uzroci neolitizacije i zbog toga ljudski skeletni ostaci sa ovih lokaliteta predstavljaju predmet ovog istraživanja. Jedno od glavnih istraživačkih pitanja PREFERT projekta fokusirano je na vezu između ishrane dece i demografskih oscilacija. U tom kontekstu, istraživači Laboratorije za bioarheologiju prolaze kroz obuke u najsavremenijim metodama izotopskih analiza na Univerzitetu Eks-Marsej kako bi:

  • testirali pretpostavke da je skraćenje perioda dojenja moglo pozitivno da utiče na fertilitet žena početkom neolita;
  • istražili kako se menjala ishrana žena tokom trudnoće;
  • ispitali moguću korelaciju između evolucije kvaliteta hrane i promena u mortalitetu dece

Saradnici na projektu: Dr Stéphane Rottier i Mélie Le Roy, Laboratorija PACEA (De La Préhistoire à l’Actuel Culture, Environnement et Anthropologie - CNRS UMR 5199, Univerzitet Bordo 1); dr Gwenaëlle Goude i dr Estelle Herrscher, Laboratorija LAMPEA (Laboratorie Méditerranéen de Préhistoire Europe Afrique – CNRS UMR 7269), Univerzitet Eks-Marsej) ; prof. dr Sofija Stefanović, Camille de Becdelièvre i Jelena Jovanović, Laboratorija za bioarheologiju (Odeljenje za arheologiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu).

Preuzmite PREFERT program radionice