Bioаrheologijа drevne Evrope – ljudi, biljke i životinje u prаistoriji Srbije (br. projektа III 47001), koji finаnsirа Ministаrstvo prosvete i nаuke Republike Srbije (rukovodilаc prof. dr Sofijа Stefаnović).

BEAN (Bridging the European and Anatolian Neolithic: demography, migration, and lifestyle at the advent of civilization) – je evropski projekat (Marie Curie Actions, Framework Programme 7). Cilj projekta je da mladim istraživačima obezbedi vrhunsko usavršavanje iz oblasti praistorijske arheologije, fizičke antropologije, paleogenetike, kompjuterskih simulacija i modeliranja.

Opširnije...

PREFERT – Praistorijski fertilitet: dužina dojenja u mezolitu i neolitu Jugositočne Evrope (9500-5500 p. n. e.) / Prehistoric Fertility: length of lactation during Mesolithic and Neolithic of South-Eastern Europe (9500-5500 BC) – je bilateralni projekat između Srbije i Francuske, ko-finansiran od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS) Francuske. Cilj projekta je uspostavljanje dugoročne saradnje između istraživača sa tri evropska Univerziteta, u Beogradu, Bordou i Eks-Marseju, sa fokusom na istraživanje praistorijskog fertiliteta.

Opširnije...